Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Інновації в організації студентської наукової діяльності

6 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в організації студентської наукової діяльності».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в організації студентської наукової діяльності» – д.фіз.-мат.н., доцент, професор кафедри прикладної фізики Однодворець Лариса Валентинівна та к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Ілляшенко Наталія Сергіївна.

Однодворець Л.В. презентувала інновацію «Активні форми та методи інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої».

В умовах сучасної вузівської системи освіти важливу роль відіграють нові активні форми та методи організації науково-дослідної роботи (НДР) студентів та інтеграції її з навчальною діяльністю. До активних форм проведення НДР студентів відносять: написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно орієнтованих, спеціальних дисциплін та за вибором; виконання лабораторних робіт і практичних завдань, які містять елементи проблемного пошуку; виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики; розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, соціометрія тощо); підготовка і захист курсових, кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт, пов'язаних з тематикою досліджень кафедри; участь у конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах, конференціях і т.д.; участь у наукових семінарах студентів; стажування за кордоном з метою проходження переддипломної практики і виконання магістерських робіт. У залежності від курсу навчання студенти приймають участь у НДР кафедри:

1 курс - ознайомлення студентів з прийомами, методами, видами наукового дослідження, основними поняттями наукового апарату, правилами підбору потрібної інформації та підготовки доповідей, рефератів та ін.

2 курс - студенти повніше ознайомлюються з фаховими напрямами роботи кафедр, беруть участь у роботі наукових конференцій.

3 курс - студенти готують курсові роботи реферативного, розрахункового або прикладного характеру з навчальних дисциплін; виконуються завдання виробничої практики.

4 курс - рівень підготовленості студентів уже достатній для проведення самостійних наукових досліджень, участі у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах і конференціях, виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи.

1,2 курси магістрантури – студенти виконують науково-дослідну роботу, виконують і захищають магістерську роботу, обов’язковою частиною якої є проведення експериментальних досліджень, вимірювань, обробки даних або комп’ютерного моделювання.

Регулярні виступи на семінарі сприяють розвитку навиків наукових доповідей на конференціях різних рівнів і спілкування з аудиторією, уміння виготовлення презентацій, експериментальних моделей та наочностей. Це, безумовно, відіграє важливу роль при захисті випускних кваліфікаційних робіт, але основною функцією наукових семінарів студентів все ж таки залишається підвищення їх загальноосвітнього рівня знань з питань сучасних напрямів розвитку науки і технологій: по-перше, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами; засвоєння методики проведення наукового експерименту; вивчення методик одержання функціональних залежностей між фізичними величинами; набуття та удосконалення навичок роботи з науково-технічною і методичною літературою. Науково-дослідна робота – це візитівка кафедри прикладної фізики. Місцем працевлаштування 20% випускників спеціальності «Електронні прилади та пристрої» є навчання в аспірантурі закордонних навчальних закладів (Інститут фізики Університету ім. Й.Гуттенберга, м.Майнц, Німеччина; Інститут фізики Словацької академії наук м.Братислава, Словаччина; Інститут ядерної фізики Польської академії наук, м. Краків, Польща) з подальшим працевлаштуванням в них викладачами і науковими співробітниками.

Завдяки інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студенти спеціальності «Електронні прилади та пристрої» проводять огляд сучасної літератури та наукові дослідження в лабораторіях кафедри; публікують результати власних досліджень в наукових журналах; приймають участь у роботі міжнародних конференцій, конкурсах студентських наукових робіт в галузях «Електроніка», «Фізика», «Матеріалознавство» і олімпіадах; проходять стажування в закордонних вузах в рамках студентських грантових програм.

Ілляшенко Н.С. презентувала інновацію «Поєднання теорії викладачів та практики студентів для активізації студентської наукової роботи».

Дана інновація передбачає надання студентам, що поєднують навчання та роботу на підприємствах чи установах, можливості вибору варіанту вивчення дисципліни (Маркетинг, Маркетинг інновацій, Маркетинг послуг, Провайдинг інновацій):

перший - повне проходження курсу з відвідуванням занять (або вивченням електронних матеріалів) та написанням контролів;

другий - апробація певних наукових положень на базі організацій, де працюють студенти з отриманням на виході конкретних наукових результатів: наукова стаття, тези, наукова робота, дипломна робота і т.п.;

третій - поєднання двох варіантів.

У разі вибору студентом другого чи третього варіанту викладач отримує можливість удосконалити свій курс (чи певні наукові напрацювання) за рахунок конкретних апробацій. В той же час, студент таким чином отримує певну мотивацію для наукової діяльності не відриваючись значно від своєї роботи. Він застосовує університетську теорію на практиці своєї організації.

Тематика семінару викликала жваве обговорення серед учасників.

За результатами участі у семінарі учасники та лектори отримають відповідні довідки.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.