Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування

З метою підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, формування внутрішніх механізмів забезпечення якості освітніх програм, на основі поширення практичного досвіду, здобутого в рамках реалізації грантових проектів TEMPUS ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» та Erasmus + QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» 12 вересня в Сумському державному університеті відбувся семінар за темою «Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування», організований Факультетом підвищення кваліфікації викладачів.

Детальніше...

Застосування електронних засобів в навчальному процесі

20 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Застосування електронних засобів в навчальному процесі».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Застосування електронних засобів в навчальному процесі» – к.т.н., доцент, доцент кафедри ТМВІ Іванов Віталій Олександрович та к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов Плохута Тетяна Миколаївна.

Детальніше...

Інновації в організації студентської наукової діяльності

6 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в організації студентської наукової діяльності».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в організації студентської наукової діяльності» – д.фіз.-мат.н., доцент, професор кафедри прикладної фізики Однодворець Лариса Валентинівна та к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Ілляшенко Наталія Сергіївна.

Детальніше...

Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів

23 травня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів (напрямки співпраці з роботодавцями та формування практичного досвіду у студентів».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів» – к.філос.н., доцент, завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Світайло Ніна Дмитрівна та к.пед.наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Купенко Олена Володимирівна, к.ю.н., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Чернадчук Олександр Вікторович.

Детальніше...

10.05.2017 р. в БІЦ-307 відбувся науково-методичний семінар на тему «Впровадження інноваційних методів навчання в аудиторній роботі (проблемно-орієнтоване навчання та рольові ігри)».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Впровадження інноваційних методів навчання в аудиторній роботі» – к.біол.н., доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії Гребеник Людмила Іванівна, к.мед.н., доцент кафедри громадського здоров’я Голубнича Вікторія Миколаївна та к.е.н., асистент кафедри економічної теорії Омельяненко Віталій Анатолійович.

Гребеник Л.І. та Голубнича В.М. презентували свою педагогічну інновацію «Проблемно-орієнтоване навчання з використанням кейс-методу».

У рамках грантового проекту «530519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR Establishment of the Supra-Regional Network of National Centres in Medical Education, focused on PBL (problem-based learning)/ Implementation of Innovative Teaching Strategies in Medical Education and development of an International Network focused on National Learning Centres − Project Staff (2013-2016)» співробітниками медичного інституту було апробовано та впроваджено у навчальний процес студентів, які навчаються на 2-3 курсах, за спеціальністю «Лікувальна справа» нову дисципліну «Проблемно- орієнтоване навчання». Викладання даного курсу проводилось із використанням командно-орієнтованої форми роботи та з залученням кейс-методу.

Згідно запропонованого методу, студентам пропонується низка ситуаційних задач, які охоплюють увесь необхідний матеріал. Кожна ситуаційна задача розглядається упродовж 3-х практичних занять. Студенти отримують до розгляду вихідну інформацію, необхідну для розв’язку кейсу. Навчання відбувається за певним сценарієм кейсу, а необхідна інформація подається дозовано. На підставі отриманих даних, які аналізуються та обговорюються групою, студенти пропонують можливі гіпотези, обґрунтовуючи кожну з них, вони вибирають найбільш імовірні діагнози. Отримавши нову порцію даних, студенти або підтверджують, або спростовують попередні припущення та самостійно визначають питання, які вони повинні підготувати на наступне практичне заняття. Викладач (тьютор) спрямовує дискусію студентів у потрібному напрямку, задаючи їм питання, та підштовхуючи їх до обговорення, аналізу подій та до прийняття рішень усередині групи. Роль викладача здається більш пасивною, порівняно із класичними методами викладання, однак, вміння викладача скеровувати розгляд ситуації у потрібному руслі, є важливою складовою успішного засвоєння потрібного матеріалу.

Кейс допомагає студентам глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення про головні складові проблеми, отримати підґрунтя для формулювання гіпотез, пробудити інтерес, підігріти цікавість, заохотити мислення та дискусію; переконатися у поглядах, розвинути і застосувати аналітичне і стратегічне мислення, вміння вирішувати проблеми і робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички, поєднати теоретичні знання з реаліями життя.

Омельяненко В.А. презентував педагогічну інновацію «Метод колективної розробки вирішення соціально-економічних проблем на основі діаграми зв’язків (Mind-Mapping) і технології Clustern» та «Використання технологій анімованої статистики в аудиторній роботі при викладанні дисципліни «Міжнародна статистика».

Метод колективної розробки вирішення соціально-економічних проблем на основі діаграми зв’язків (Mind-Mapping) і технології Clustern передбачає систематизацію отриманих в результаті модерації ідей на основі виявлення взаємозв’язків (Mind-Mapping), а також колективної генерації ідей й їх систематизації (Clustern) на основі колективного обговорення. Метод реалізується за принципом від часткового до загального «Case - Problem – Method». В рамках методу запропоновано використовувати діаграму зв'язків – інструмент, що дозволяє виявляти логічні зв'язки між основною ідеєю, проблемою і різними факторами впливу. Діаграма зв'язків забезпечує спільне планування і допомагає усвідомити невирішені проблеми, розкриваючи раніше невидимі причинні зв'язки між окремими частинами інформації шляхом їх графічного представлення.

Методика використання технологій анімованої статистики в аудиторній роботі при викладанні дисципліни «Міжнародна статистика» передбачає використання аудіовізуального методу навчання, а також широке впровадження ІТ-засобів в змішане навчання, поєднання декількох типів інтернет-ресурсів: навчальних матеріалів, ілюстрованих і демонстраційних матеріалів, записаних цифровим методом відео-лекцій і відео-фрагментів в контексті використання ситуаційного і міждисциплінарного аналізу та комплексного вивчення досліджуваного економічного процесу.

Тематика семінару викликала жваве обговорення серед учасників.

За результатами участі у семінарі учасники та лектори отримають відповідні довідки.