Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування

З метою підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, формування внутрішніх механізмів забезпечення якості освітніх програм, на основі поширення практичного досвіду, здобутого в рамках реалізації грантових проектів TEMPUS ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» та Erasmus + QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» 12 вересня в Сумському державному університеті відбувся семінар за темою «Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування», організований Факультетом підвищення кваліфікації викладачів.

Детальніше...

Застосування електронних засобів в навчальному процесі

20 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Застосування електронних засобів в навчальному процесі».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Застосування електронних засобів в навчальному процесі» – к.т.н., доцент, доцент кафедри ТМВІ Іванов Віталій Олександрович та к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов Плохута Тетяна Миколаївна.

Детальніше...

Інновації в організації студентської наукової діяльності

6 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в організації студентської наукової діяльності».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в організації студентської наукової діяльності» – д.фіз.-мат.н., доцент, професор кафедри прикладної фізики Однодворець Лариса Валентинівна та к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Ілляшенко Наталія Сергіївна.

Детальніше...

Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів

23 травня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів (напрямки співпраці з роботодавцями та формування практичного досвіду у студентів».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів» – к.філос.н., доцент, завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Світайло Ніна Дмитрівна та к.пед.наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Купенко Олена Володимирівна, к.ю.н., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Чернадчук Олександр Вікторович.

Детальніше...

20 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Застосування електронних засобів в навчальному процесі».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Застосування електронних засобів в навчальному процесі» – к.т.н., доцент, доцент кафедри ТМВІ Іванов Віталій Олександрович та к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов Плохута Тетяна Миколаївна.

Іванов В.О. презентував інновацію «Впровадження технології доповненої реальності у навчальні курси «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні» (Іванов В.О., Павленко І.В., Самохвалов Д.О.)

Сучасний рівень розвитку суспільства, техніки і технологій, що швидко розвиваються, потребує підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі машинобудування. При цьому висуваються підвищені вимоги до системи вищої інженерної освіти. Під впливом змін, що відбуваються у глобалізованому інформаційному просторі, перед професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів постають сучасні виклики, пов’язані зі створенням інноваційних навчально-методичних матеріалів. Тенденції викладання комп’ютерних дисциплін нерозривно пов’язані з формуванням у студентів компетенцій використання технологій e-learning для самостійного розширення своїх знань, набуття практичних навичок і професійних компетенцій. Для правильного розуміння та використання CAD/CAE/CAPP/CAM систем спеціаліст із інженерною освітою повинен розуміти базові принципи побудови графічних зображень і розроблення тривимірних моделей. Демонстрація різниці між 2D і 3D об’єктами із використанням технології доповненої реальності у контексті вивчення дисциплін реалізована для дисциплін «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні». Доповнена реальність створюється на основі системи “Vuforia”. Ця технологія реалізується шляхом встановлення розробленого мобільного додатку «Visualization: From 2D to 3D» на смартфон або планшет із OS Android. При наведенні камери на 2D креслення над ним з’являється відповідна 3D модель. Обертання креслення на робочому столі дозволяє продивитись 3D модель з усіх сторін.

Плохута Т.М. презентувала інновацію «Англомовна телепрезентація».

Найважливішим етапом самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів під час вивчення іноземних мов є презентація результатів діяльності та їх об’єктивна діагностика, контроль, оцінювання. Ці процедури ускладнюються тим, що усна форма презентації інформації є швидкоплинною і складно піддається фіксації. На відміну від твору, статті, тез доповіді, реферату, які представляються у письмовому вигляді й можуть бути переглянуті рецензентом декілька разів на предмет знаходження недоліків та прогалин, усний твір (доповідь, виступ) не можна відтворити в режимі on-line у тому самому первинному вигляді ще раз. Розв’язати зазначену проблему можна за допомогою такого виду виступу, як телепрезентація.

В апробації експериментального пізнавально-творчого завдання брали участь студенти 3–4 курсу факультету іноземної філології і соціальних комунікацій Сумського державного університету, що спеціалізуються на журналістиці. Вибір зазначеної групи студентів обґрунтовується тим фактом, що останні були вже заздалегідь ознайомлені й навчені роботі з відеоапаратурою, адже телепрезентація передбачає запис публічного виступу на відеокамеру. Проте, як свідчить практика, студенти інших спеціальностей достатньо легко оперують сучасними технічними засобами, і непрофесійне володіння останніми не є перешкодою для введення зазначеного виду пізнавально-творчої роботи у широке використання. Запис усного виступу студента, зокрема англійською мовою, на телефони, планшети, диски, флеш-карти надає можливість більш детально проаналізувати освітній продукт, визначити його недоліки і переваги, порівняти з попередніми роботами студента такого ж формату і дослідити навчальне прирощування його пізнавально-творчих здобутків.

Отже, особливість створення та діагностики телепрезентацій сприяє зануренню студентів у пізнавально-творчу діяльність, дозволяє їм зробити якісний перехід від поверхового розуміння своєї професії до більш глибокого. Підготовка публічних виступів із врахуванням специфіки спеціальності призводить не лише до покращення галузевих знань, але й значно підвищує рівень володіння студентами іноземною мовою професійного спрямування.

Тематика семінару викликала жваве обговорення серед учасників.

За результатами участі у семінарі учасники та лектори отримають відповідні довідки.