Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування

З метою підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, формування внутрішніх механізмів забезпечення якості освітніх програм, на основі поширення практичного досвіду, здобутого в рамках реалізації грантових проектів TEMPUS ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» та Erasmus + QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» 12 вересня в Сумському державному університеті відбувся семінар за темою «Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування», організований Факультетом підвищення кваліфікації викладачів.

Детальніше...

Застосування електронних засобів в навчальному процесі

20 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Застосування електронних засобів в навчальному процесі».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Застосування електронних засобів в навчальному процесі» – к.т.н., доцент, доцент кафедри ТМВІ Іванов Віталій Олександрович та к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов Плохута Тетяна Миколаївна.

Детальніше...

Інновації в організації студентської наукової діяльності

6 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в організації студентської наукової діяльності».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в організації студентської наукової діяльності» – д.фіз.-мат.н., доцент, професор кафедри прикладної фізики Однодворець Лариса Валентинівна та к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Ілляшенко Наталія Сергіївна.

Детальніше...

Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів

23 травня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів (напрямки співпраці з роботодавцями та формування практичного досвіду у студентів».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів» – к.філос.н., доцент, завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Світайло Ніна Дмитрівна та к.пед.наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Купенко Олена Володимирівна, к.ю.н., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Чернадчук Олександр Вікторович.

Детальніше...

З метою активізації діяльності викладачів щодо забезпечення якості вищої освіти, постійного вдосконалення педагогічного процесу та навчально-методичного забезпечення в університеті, поширення кращого досвіду, впровадження педагогічних інновацій, додаткової мотивації педагогічних і науково-педагогічних працівників був проведений конкурс «Педагогічні інновації».

Завданнями конкурсу було виявлення та впровадження у навчальний процес університету кращих педагогічних практик науково-педагогічних, педагогічних працівників та авторських колективів.

ПІБ автора (ів), посада Назва роботи
Лауреатами I ступеня стали:
Артюхов А.Є., доцент кафедри процесів та обладнання хiмiчних i нафтопереробних виробництв Змішане навчання в інженерії (на прикладі викладання дисциплін з хімічної інженерії)
Теліженко О.М., завiдувач кафедри управління
Лук'янихін В.О., доцент кафедри управління
Сотник М.І., доцент кафедри прикладної гiдроаеромеханiки
Сапожніков С.В., доцент кафедри прикладної гiдроаеромеханiки
Котенко О.І., доцент кафедри прикладної гiдроаеромеханiки
Підготовка міжфакультетських комплексних дипломних робіт як напрям удосконалення організації навчального процесу студентів
Ілляшенко А.В., старший викладач кафедри судочинства та мiжнародного права
Куліш А.М., декан юридичного факультету
Студентські науково-пошукові групи
Прокопенко О.В., декан факультету економіки та менеджменту Організація спільних наукових досліджень студентів СумДУ і студентів університетів-партнерів
Говорун Т.П., доцент кафедри прикладного матеріалознавства i технології конструкційних матерiалiв Тренажери до дистанційного курсу "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" для студентів інженерних спеціальностей дистанційної форми навчання
Божкова В.В., професор кафедри маркетингу та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю
Говорун Т.П., доцент кафедри прикладного матеріалознавства i технології конструкційних матерiалiв
Купенко О.В., доцент кафедри фiлософiї, полiтологiї та iнновацiйних соцiальних технологiй
Півень А.Г., завiдувач навчальної лабораторії мультимедiйних технологiй навчання ЦКТ
Бізнес-гра «New Start-up» для студентів та аспірантів університету
Жулавська О.О., доцент кафедри германської фiлологiї Впровадження стандартів міжнародних мовних тестувань на знання англійської мови у навчанні слухачів з будь-яким рівнем знань та спеціалізацією
Лауреатами II ступеня стали:
Іванов В.О., доцент кафедри технологiї машинобудування, верстати та iнструменти
Криворучко Д.В., професор кафедри технологiї машинобудування, верстати та iнструменти
Підхід CDIO у навчальному процесі факультету ТеСЕТ
Грищенко О.Ф., старший викладач кафедри маркетингу та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю
Голишева Є.О., старший викладач кафедри маркетингу та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю
Практично-орієнтована підготовка студентів у рамках навчальної дисципліни «Економіка та маркетинг засобів масової інформації»
Яненко Я.В., старший викладач кафедри журналістики та фiлологiї Мультимедійний творчий проект як технологія формування професійних якостей у студентів спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю»
Ілляшенко Н.С., доценту кафедри маркетингу та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю Залучення першокурсників до наукової діяльності студентами старших курсів
Говорун Т.П., доцент кафедри прикладного матеріалознавства i технології конструкційних матерiалiв
Гапонова О.П., доцент кафедри прикладного матерiалознавства i технологiї конструкцiйних матерiалiв
Віртуальні лабораторні роботи і комп'ютерні тести до них з курсів «ТКМ і матеріалознавство» для студентів інженерних спеціальностей і «Металознавство» для студентів напряму 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство» усіх форм навчання
Воропай С.В., доцент кафедри журналістики та фiлологiї Курс-тренінг «Розвиток стратегій нестандартного (творчого) мислення»
Лауреатами III ступеня стали:
Гайдабрус Б.В., доцент кафедри комп`ютерних наук: секцiя «Iнформацiйнi технологiї проектування»
Проценко С.І., декан факультету електронiки та iнформацiйних технологiй
Learning by doing – Навчання у процесі роботи
Смоленніков Д.О., асистент кафедри управління Використання ситуаційних вправ для формування компетентності з прийняття рішень в контексті сталого розвитку
Плохута Т.М., старший викладач кафедри іноземних мов Евристичне тестове завдання
Іванов В.О., доцент кафедри технологiї машинобудування, верстати та iнструменти
Криворучко Д.В., професор кафедри технологiї машинобудування, верстати та iнструменти
Міждисциплінарний навчальний модуль «Основи становлення сучасного інженера»
Ващенко С.М., доцент кафедри комп’ютерних наук: секцiя «Iнформацiйнi технологiї проектування»
Соболь А.В., лаборант кафедри комп’ютерних наук: секцiя «Iнформацiйнi технологiї проектування»
Інформаційна система формування тестових завдань
Сагер Л.Ю., старший викладач кафедри маркетингу та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю
Сигида Л.О., асистент кафедри маркетингу та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю
Самостійна навчальна діяльність студентів як основа організації їх цілеспрямованої діяльності та формування комунікативних навичок
Одарченко Н.І., доцент кафедри математичного аналiзу i методiв оптимiзацiї
Шуда І.О., доцент кафедри математичного аналiзу i методiв оптимiзацiї
Робочі зошити з вищої математики для самостійної роботи студентів
Ліцман Ю.В., доцент кафедри загальної хімії Методичний супровід самостійної роботи студентів в процесі підготовки до аудиторних занять при вивченні хімічних дисциплін
Однодворець Л.В., доцент кафедри прикладної фiзики
Шумакова Н.І., доцент кафедри прикладної фiзики
Науковий семінар студентів
Голишева Є.О., старший викладач кафедри маркетингу та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю
Грищенко О.Ф., старший викладач кафедри маркетингу та управлiння iнновацiйною дiяльнiстю
Використання інноваційних методів навчання під час проведення аудиторних занять дисципліни «Основи біржової діяльності»
Говорун Т.П., доцент кафедри прикладного матеріалознавства i технології конструкційних матерiалiв
Колесник М.М., доцент кафедри моделювання складних систем
Віртуальні лабораторні роботи з курсу «Методи структурного аналізу матеріалів» для студентів напряму 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство» усіх форм навчання
Говорун Т.П., доцент кафедри прикладного матеріалознавства i технології конструкційних матерiалiв Віртуальні лабораторні роботи з курсу «Фізичні властивості і методи дослідження матеріалів» для студентів напряму 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство» усіх форм навчання
Бондаренко Ю.С., викладач кафедри журналістики та філології Іспити DSH, Test DaF: підготовка до складання іспитів на знання німецької мови