Назва проекту: Організація самостійної роботи студентів в рамках дисципліни "Порівняльне правознавство" за допомогою електронних засобів навчання

Автор проекту: Славко А.С. – Навчально-науковий інститут права, кафедра міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.

Суть педагогічної інновації проекту:

Дисципліна, обрана для реалізації педагогічної інновації ("Порівняльне правознавство") вирізняється кількома особливостями:

 1. Виділення значної кількості годин для самостійної роботи студента при обмеженому обсязі аудиторної роботи;
 2. Великий обсяг інформації, яка пропонується для опрацювання студентом;
 3. Переважно загальнотеоретичний та оглядовий характер дисципліни. Враховуючи, що на практиці набуття знань щодо всіх правових систем сучасності є неможливим, однаково прийнятними є і оволодіння студентом загальними уявленнями про велику кількість правових систем, і глибоке вивчення кількох правових систем. Таким чином, запроваджена інновація покликана забезпечити високу варіативність навчальних стратегій для студента через створення великої кількості різнорівневих завдань для самостійної роботи. Зокрема, студентам були запропоновані на вибір:
 4. Завдання низького рівня складності: тестування, складання словника юридичних термінів, виконання завдань для спільної роботи;
 5. Завдання середнього рівня складності: написання есе на задану тему, огляд та реферування наукової літератури, складання тестових завдань за додатковою літературою, рецензування наукових статей, опрацювання додаткової літератури та тестування вищого рівня складності;
 6. Завдання високого рівня складності: вирішення казусу, аналіз судової практики, написання наукової роботи. Всі матеріали курсу, в тому числі завдання для самостійної роботи, були розміщені на платформах LecturED та МІХ.СумДУ (в рамках експерименту) для забезпечення вільного та цілодобового доступу студентів до потрібної їм інформації. При цьому ні кількість, ні змістове наповнення аудиторних занять практично не змінились. Таким чином, студент має змогу досягти поставленої мети, як, наприклад, виконуючи  завдання однакового рівня складності до всіх тем курсу, так і «заглибившись» у певну тему, виконавши завдання всіх рівнів складності до неї. Отже, умовно можна сказати, що студент може набрати бали як «по горизонталі», так і «по вертикалі».

Загалом, характеризуючи зміст інновації, можна вказати, що вона спрямована на забезпечення:

 1. Високої варіативності у виборі завдань і способів накопичення балів кожним студентом;
 2. Індивідуалізованого підходу (студент може обирати як ті завдання, які найбільше відповідають його здібностям, так і ті правові системи, які його найбільше цікавлять);
 3. Впровадження завдань різних рівнів складності.

За підсумками одного року використання описуваної інновації в освітньому процесі можна констатувати наявність таких результатів:

 1. Зростання зацікавленості студентів у вивченні дисципліни (про це свідчать, зокрема, результати опитування студентів по закінченню курсу; вибір всіма студентами молодшого курсу (групи П-51а, П-52а, П-53-7с) дисципліни «Порівняльне правознавство» для вивчення у 2018-2019 навчальному році);
 2. Значне стимулювання наукової роботи студентів у зазначеній сфері (зокрема, у 2018 році 7 студентів ННІ права здобули призові місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Міжнародне право", у тому числі – у секції «Порівняльне правознавство»).