Назва проекту: Використання елементів технології едьютейнмента для оптимізації  роботи над практично-орієнтованими клінічними ситуаціями на практичних заняттях курсу «Клінічна біохімія»

Автори проекту: Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Іншина Н.М., Чорна І.В. – Медичний інститут, кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії.

Суть педагогічної інновації проекту:

Запропонована педагогічна інновація передбачає оптимізацію практичного спрямування елективного курсу «Клінічна біохімія» (4 курс, цикл - 20 годин аудиторних занять).

Мета інновації.

Основною метою використання запропонованої педагогічної технології є підсилення направленості теоретичних знань, отриманих при вивченні кожної теми, на їх ефективне практичне використання відповідно до реальних клінічних випадків, та набуття студентами професійних компетентностей.

Реалізація інновації. Організаційно-методичний інструментарій педагогічної інновації передбачає на кожному практичному занятті необхідність аналізу студентами конкретних клінічних ситуацій (кейсів) з урахуванням вивчених теоретичних питань теми. Клінічні ситуації для курсу «Клінічна біохімія» є авторськими розробками викладачів-учасників конкурсу. При їх створенні були використані клінічні випадки описані в літературі та адаптовані викладачами-учасниками конкурсу відповідно до програми курсу «Клінічна біохімія».

Реалізація інновації відбувається через використання сучасних інструментів педагогічної взаємодії, які дозволяють створити необхідні умови для прояву студентами максимальної активності, свободи та творчого підходу при вивченні курсу. Підсилення ефективності практично-орієнтованої роботи в системі «викладачстудент» у запропонованій інновації  відбувається шляхом введення елементів технології едьютейнмента. При організації роботи студентів акцент зроблений на створенні проектних команд «Доповідач», «Опонент», «Рецензент». Рандомний вибір учасників кожної команди на практичному занятті дозволяє студентам протягом курсу долучитися до усіх видів робіт, запропонованих викладачем. Такий підхід допомагає перевести набуття загальних та професійних компетентностей у більш цікаву площину, яка враховує прояв особистих якостей кожного студента.

Запропонований підхід ґрунтується на поєднанні моделей змішаного та традиційного навчання, що забезпечує продуктивну співпрацю викладача й студента.

Алгоритм роботи студентів відповідно до мети інновації, включає наступні етапи:

  • отримання завдання для вивчення кожної теми;
  • позааудиторне самостійне опрацювання теоретичного матеріалу і питань до клінічних ситуацій;   на практичному занятті: презентація та обговорення отриманих результатів, критичний аналіз переваг і помилок, доповнення та виправлення результатів роботи студентами у відповідності до завдань кожної з проектних команд.

 Робота викладача полягає:

  • в організації та спрямовуванні роботи студентів при позааудиторній підготовці (з використанням інтернет-комунікації)  та протягом заняття; 
  • оцінюванні результатів кожного студента наприкінці практичного заняття.  Оцінювання результатів роботи студентів викладачем передбачає врахування індивідуального внеску кожного студента та роботу проектної команди в цілому.

Викладач використовує відомі студентам наступні критерії:

  • ступінь володіння матеріалом;
  • коректність подачі інформації;
  • повнота інформації, що надається;
  • наукове обґрунтування відповідей;
  • активність при роботі команди; 
  • організація роботи команди.

Інформаційно-методичне забезпечення реалізації інновації. Для підготовки до кожного практичного заняття студенти використовують підручники, методичні вказівки до практичних занять (із теоретичними питаннями до кожної теми та лабораторним практикумом), інформацію про клінічні ситуації та завдання до них у вигляді презентацій, які розміщено на он-лайн ресурсі «Mix» (https://mix.sumdu.edu.ua/textbooks/830/index.html).