Назва проекту: Групова проектна  робота на основі аналізу конкретних професійно-спрямованих ситуацій

Автори проекту: Ходцева А.О., Лещенко О.І. – Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", кафедра іноземних мов.

Суть педагогічної інновації проекту:

У відповідності до Програми з англійської мови для професійного спілкування (АМПС) для ВНЗ України загальною метою  викладання та вивчення курсу англійської мови є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища. Курс англійської мови у нашому навчальному закладі  побудований таким чином, щоб  охопити ключові професійні комунікативні компетенції у сфері економіки та бізнесу: telephoning(ефективне спілкування по телефону), socialising(встановлення та розвиток соціальних контактів), making presentations(проведення ділових презентацій), taking part in meetings and negotiating(участь у ділових зустрічах та переговорах), corresponding and reporting( написання ділової кореспонденції та звітів). Саме ці вміння , на думку більшості провідних вчених у галузі вивчення/викладання АМПС (Н.Брігер,Т.ДадліІванс, Т.Хаткінсон та ін.)   забезпечують адекватну мовну поведінку бізнесорієнтованих  студентів у реальних ситуаціях  професійного життя.  Одним із ефективних засобів формування та вдосконалення зазначених професійних компетенцій та вмінь є проектна робота, оскільки вона допомагає подолати прогалину між вивченням мови та користуванням нею, заохочуючи студентів до того, щоб вони вийшли за межі аудиторії вишу та перенеслися у професійне середовище.

Під час вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Ділова інозeмна мова (англ.)»  та «Інозeмна мова (англ.) для міжнародного бізнесу» ( модуль "EffectiveMeetings") ми залучаємо студентів до групової проектної  роботи, що базується на  методі аналізу конкретних професійно-спрямованих ситуацій (КС )і здійснюється у тісній співпраці з викладачами профільних дисциплін.

Студентам пропонується сформувати команду із 4-6 осіб для роботи над проектом,проаналізувати реальну проблемну ситуацію у сфері економіки/бізнесу і запропонувати шляхи її вирішення. У загальному вигляді конкретна ситуація  являє собою опис реальних явищ, що мали або мають місце в бізнесі  в словах, цифрах, образах. Це " зріз" процесу бізнесу, фіксація його динаміки в певних часових рамках, що ставить студента перед вибором шляхів рішення проблеми  та визначення напрямків наступних дій. При цьому очікується, що після вивчення ситуації студент дійде свого індивідуального рішення, а після обговорення КС у команді внесе в нього необхідні зміни. Процес обговорення КС студенти знімають на відео з наступною демонстрацією і обговоренням в аудиторії. Студенти мають ефективно співпрацювати у складі команди при проведенні ділової зустрічі і продемонструвати як навички вирішення проблем і прийняття рішень, так і й мовленнєві вміння, а саме:

  • брати участь у дискусіях на теми, пов’язані з проблемами ведення бізнесу та економічних стосунків та керувати перебігом дискусії із застосуванням адекватних стратегій мовної поведінки;
  • адекватно реагувати на позицію та точку зору співрозмовника, аргументовано та ввічливо висловлювати свою думку;
  • ефективно реагувати на запитання слухачів.

Цінність групової проектної роботи, однак, полягає не лише у кінцевому продукті, але й у процесі руху до кінцевого результату, створюючи для студентів  можливості розвивати швидкість і точність мовлення на різних етапах розробки та презентації проекту.