Назва проекту: Підготовка міжфакультетських комплексних дипломних робіт як напрям удосконалення організації навчального процесу студентів

Автори проекту: Теліженко О.М., Лук’янихін В.О., Сотник М.І., Сапожніков С.В.

ФЕМ, кафедра управління;

ТеСЕТ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Суть педагогічної інновації проекту:

Необхідність активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та відповідальності педагога за результати навчання (learning outcomes), спрямованої на формування висококваліфікованого творчо розвиненого випускника, готового до адаптації та активної діяльності в умовах перманентних соціально-економічних змін, що обумовлені сучасними викликами і потребує оновлення змісту освіти та новим вимогам до якості освіти, центром яких став компетентністний підхід до формування майбутніх суб’єктів ринку праці або підприємницької діяльності.

З метою формування у студентів цілісного бачення навчального процесу, формування у них відповідно до компетентностної моделі необхідних знань, навичок, здатностей гнучко і критично мислити, розвитку творчої ініціативи та здатності досягати визначеної мети раціональним шляхом, а також у відповідності з тим, що головною функцією освіти є розвиток людини запропонований наступний метод навчально-пошукової роботи студентів.

За попередньою домовленістю між педагогами факультетів технічних систем та енергоефективних технологій та факультету економіки та менеджменту студентам пропонується організувати і реалізувати комплексні дипломні проекти.

Процес має бути організований наступним чином: студенти факультету технічних систем та енергоефективних технологій пропонують та розробляють проект, а студенти факультету економіки та менеджменту розробляють техніко-економічне обґрунтування даного проекту. В процесі роботи пропонується проектна система організації навчання, за якою студенти набувають знань і навичок у процесі планування та виконання практичних завдань-дипломних проектів, здійснюють завдання за певним визначеним планом-графіком, навчання у співробітництві ґрунтується на спільній командній діяльності, взаєморозумінні та гуманізмі.

Практика підготовки та захисту комплексних випускових кваліфікаційних робіт є новим типом міжфакультетської (міжкафедральної) горизонтальної взаємодії, яка спрямована на реалізацію проектного підходу до формування професійних компетентностей випускників різних спеціальностей, що визначено цільовою комплексною програмою «Практично-орієнтована складова підготовки студентів у СумДУ» та наказом Міністерства освіти і науки України № 422 від 01.06.2006 року «Щодо «Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації».

В ході реалізації даної педагогічної інновації були удосконалені професійні та особисті якості студентів та педагогів за рахунок активізації та переорієнтації на актуальні знання, удосконалення міжособистісного, міжсуб’єктного спілкування, а також найбільш актуальними в сучасних умовах є такі якості, як висока моральність, особистісна відповідальність, налаштованість на максимальну самореалізацію, внутрішня свобода.

Результат реалізації пропонованої інновації полягає в удосконаленні, розширенні та розвитку набутих знань у суміжних галузях знань; набутті досвіду комунікативної, колективної розумовної, емоційної, трудової та професійної діяльності, що сприяє формуванню інтелектуальних, професійних, організаційних умінь та навичок, необхідних у повсякденному житті для участі у суспільному виробництві, продовженні самоосвіти, реалізації свого «Я»; набутті досвіду суспільних та особистісних відносин, які сприяють розвитку навичок активної участі в суспільному житті, плануванні особистісної країни світу, ідеалів, моральних та етичних якостей.