Назва проекту: Формування конкурентоздатної особистості студента на основі використання стратегій маінд-девелопменту

Автор проекту: Мареха І.С. – ННІ ФЕМ ім. О.Балацького, кафедра економічної теорії.

Суть педагогічної інновації проекту:

Заняття проводиться у формі ролевої гри із використанням стратегій маінд-девелопменту. Проведення семінарського заняття відбувається у декілька етапів.

  1. Коротка характеристика стратегій маінд-девелопменту. Стратегії маінд-девелопменту – це спосіб активізації креативного мислення у студентів, що ґрунтується на основі підходу «шести мисленневих капелюхів». Підхід «шести мисленневих капелюхів» був розроблений французьким психологом Едвардом де Боно для активізації творчого мислення у працівників компанії. Даний підхід був імплементований нами у середовище вищої школи і адаптований на практичних заняттях «Стратегічне управління підприємством» і «Міжнародні корпорації та ФПГ». Такий підхід застосовується нами для обґрунтування стратегії розвитку корпорації. «Мисленневий капелюх» – це конкретна мисленнева стратегія, яка визначає тип мислення і задає напрямок для обмірковування проблеми. В основу даного підходу покладена диференціація мисленневого процесу на шість відмінних однієї від одної стратегій, що позначаються "капелюхами" різного кольору. Відтак, шість «капелюхів» – це шість мисленневих стратегій, застосування яких дозволяє усунути інертність мислення, активізувати продуктивну особистісну позицію, емоційні та інтуїтивні процеси, критично та всесторонньо проаналізувати досліджувану проблему. Даний підхід найбільш адекватно відповідає принципам формування корпоративної стратегії, що обумовлює доцільність його застосування у процесі розроблення стратегічного плану розвитку корпорації.

  2. Вивчення студентами передумов застосування методу «шести мисленневих капелюхів» шляхом ознайомлення з легендою про старого Капелюшника.

  3. Активізація роботи студентів. Після ознайомлення з легендою студенти самостійно привласнюють кожному «капелюхові» конкретний тип мислення. Результати роботи оформлюються у вигляді матриці мисленневих стратегій: а) «Білий капелюх» (аналітичне мислення); б) «Червоний капелюх» (емоційне мислення); в) «Чорний капелюх» (критичне мислення) ; г) «Зелений капелюх» (креативне мислення); д) «Жовтий капелюх» (оптимістичне мислення); е) «Синій капелюх» (продуктивне мислення).

  4. Виявлення студентами взаємозв’язку між типами мислення та етапами формування стратегії розвитку корпорації. Ідентифікація логічних зв’язків між типами мислення та етапами формування стратегії сприяє кращому засвоєнню студентами заформалізованого алгоритму складання стратегічних планів на корпорації. Результати досліджень заносяться до таблиці. а) етапу оцінки діяльності корпорації відповідає аналітичне мислення; б) етапу проведення SWOT-аналізу відповідає критичне та оптимістичне мислення; в) етапу проведення PEST-аналізу відповідає емоційне мислення. г) етапу портфельного аналізу відповідає креативне мислення; д) заключному етапу формування корпоративної стратегії та здійсненню контролю за реалізацією стратегії відповідає продуктивне мислення.

  5. Робота у командах. Після ознайомлення з теоретичними основами гри студентам було запропоновано сформувати стратегію розвитку корпорації «Нестле» із використанням різних мисленневих стратегій. Це було досягнуто шляхом командної роботи. Зазначимо, що команди доцільно сформувати у кількості шести відповідно до кількості мисленневих стратегій: білий капелюх, чорний капелюх, жовтий капелюх, червоний капелюх, зелений капелюх та синій капелюх. Кожна команда, будучи відповідальною за конкретний етап вироблення стратегії, отримала наступні специфічні завдання, вирішення яких повинно ґрунтуватися на активізації відповідного типу мислення: – завдання команди «Білий капелюх»: а) аналіз статистичної інформації у розрізі напрямків діяльності корпорації; б) аналіз фінансового стану корпорації; в) збирання інформації про конкурентів; г) формування ієрархії цілей корпорації – завдання команди «Чорний капелюх»: а) аналіз слабких сторін і проблем діяльності корпорації; б) виявлення загроз розвитку корпорації; в) обґрунтування песимістичного сценарію розвитку подій у корпорації; г) оцінка ймовірності банкрутства. – завдання команди «Жовтий капелюх»: а) аналіз сильних сторін діяльності корпорації; б) аналіз можливостей розвитку корпорації; в) оцінка ключових факторів успіху у корпорації; г) обґрунтування оптимістичного сценарію розвитку подій у корпорації. – завдання команди «Червоний капелюх»: а) експертна оцінка політичних факторів розвитку корпорації; б) експертна оцінка економічних умов розвитку корпорації; в) експертна оцінка соціально-культурного середовища корпорації; г) експертна оцінка технологічних факторів розвитку корпорації. – завдання команди «Зелений капелюх»: а) проведення портфельного аналізу продуктового набору корпорації; б) формування стратегій та рекомендацій за результатами проведеного аналізу. – завдання команди «Синій капелюх»: а) формування корпоративної стратегії розвитку; б) формування ділової стратегії розвитку корпорації; в) формування функціональної стратегії розвитку корпорації; г) контроль за реалізацією стратегії.

  6. Заслуховування відповідей учасників кожної з команд. Обґрунтування корпоративної стратегії розвитку.

  7. Підведення підсумків заняття, встановлення зв’язку ролевої гри зі змістом навчальної дисципліни.