Назва проекту: Активні форми та методи інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої»

Автор проекту: Однодворець Л.В. – Факультет ЕЛІТ, кафедра прикладної фізики.

Суть педагогічної інновації проекту:

В умовах сучасної вузівської системи освіти важливу роль відіграють нові активні форми та методи організації науково-дослідної роботи (НДР) студентів та інтеграції її з навчальною діяльністю. До активних форм проведення НДР студентів відносять: написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно орієнтованих, спеціальних дисциплін та за вибором; виконання лабораторних робіт і практичних завдань, які містять елементи проблемного пошуку; виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики; розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, соціометрія тощо); підготовка і захист курсових, кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт, пов'язаних з тематикою досліджень кафедри; участь у конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах, конференціях і т.д.; участь у наукових семінарах студентів; стажування за кордоном з метою проходження переддипломної практики і виконання магістерських робіт.

У залежності від курсу навчання студенти приймають участь у НДР кафедри:

1 курс - ознайомлення студентів з прийомами, методами, видами наукового дослідження, основними поняттями наукового апарату, правилами підбору потрібної інформації та підготовки доповідей, рефератів та ін.

2 курс - студенти повніше ознайомлюються з фаховими напрямами роботи кафедр, беруть участь у роботі наукових конференцій.

3 курс - студенти готують курсові роботи реферативного, розрахункового або прикладного характеру з навчальних дисциплін; виконуються завдання виробничої практики.

4 курс - рівень підготовленості студентів уже достатній для проведення самостійних наукових досліджень, участі у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах і конференціях, виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи.

1,2 курси магістрантури – студенти виконують науково-дослідну роботу, виконують і захищають магістерську роботу, обов’язковою частиною якої є проведення експериментальних досліджень, вимірювань, обробки даних або комп’ютерного моделювання.

Завдяки інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студенти спеціальності «Електронні прилади та пристрої» проводять огляд сучасної літератури та наукові дослідження в лабораторіях кафедри; публікують результати власних досліджень в наукових журналах; приймають участь у роботі міжнародних конференцій, конкурсах студентських наукових робіт в галузях «Електроніка», «Фізика», «Матеріалознавство» і олімпіадах; проходять стажування в закордонних вузах в рамках студентських грантових програм.