Назва проекту: Англомовна телепрезентація

Автор проекту: Плохута Т.М. – Факультет ІФСК, кафедра іноземних мов.

Суть педагогічної інновації проекту:

Найважливішим етапом самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів під час вивчення іноземних мов є презентація результатів діяльності та їх об’єктивна діагностика, контроль, оцінювання. Ці процедури ускладнюються тим, що усна форма презентації інформації є швидкоплинною і складно піддається фіксації. На відміну від твору, статті, тез доповіді, реферату, які представляються у письмовому вигляді й можуть бути переглянуті рецензентом декілька разів на предмет знаходження недоліків та прогалин, усний твір (доповідь, виступ) не можна відтворити в режимі on-line у тому самому первинному вигляді ще раз. Розв’язати зазначену проблему можна за допомогою такого виду виступу, як телепрезентація.

У нашому дослідженні телепрезентація розглядається, з одного боку, як вид пізнавально-творчого завдання, метою якого є пошук, аналіз суб’єктивно нової для студента інформації іноземною мовою (як правило професійного спрямування) з подальшим записом усної доповіді на відеокамеру та презентацією її «широкому загалу»; з іншого боку, як засіб діагностики, контролю та оцінювання результатів пізнавально-творчої діяльності студентів, що надає можливість достатньо об’єктивно виміряти швидкоплинну усну доповідь за допомогою чітко визначених контрольно-діагностичних критеріїв, завдяки «фіксації» її форми у вигляді відеозапису та можливості неодноразового перегляду пізнавально-творчого продукту студента.

В апробації експериментального пізнавально-творчого завдання брали участь студенти 3–4 курсу факультету іноземної філології і соціальних комунікацій Сумського державного університету, що спеціалізуються на журналістиці. Вибір зазначеної групи студентів обґрунтовується тим фактом, що останні були вже заздалегідь ознайомлені й навчені роботі з відеоапаратурою, адже телепрезентація передбачає запис публічного виступу на відеокамеру. Проте, як свідчить практика, студенти інших спеціальностей достатньо легко оперують сучасними технічними засобами, і непрофесійне володіння останніми не є перешкодою для введення зазначеного виду пізнавально-творчої роботи у широке використання.Запис усного виступу студента, зокрема англійською мовою, на телефони, планшети, диски, флеш-карти надає можливість більш детально проаналізувати освітній продукт, визначити його недоліки і переваги, порівняти з попередніми роботами студента такого ж формату і дослідити навчальне прирощування його пізнавально-творчих здобутків.

Застосування телепрезентації у навчальному процесі вимагає відповідного технічного оснащення аудиторії комп’ютером або ноутбуком, відеопроектором і досконалого володіння викладачем зазначеними пристроями. У процесі підготовки і запису (які здійснювались самостійно або за допомогою інших студентів) телепрезентації наукової доповіді студенти мають можливість заздалегідь проглянути відеоматеріал, проаналізувати його, знайти помилки та усунути їх. Виконання зазначеного виду пізнавально-творчого завдання – це гарна нагода для самодіагностики і самовдосконалення. Відеозапис виступу також зручно використовувати для колективного обговорення переваг та недоліків створеного продукту, проведення взаємооцінювання і під час кінцевого оцінювання результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів. Враховуючи специфіку усної презентації наукової доповіді, діагностика здійснювалась за такими критеріями: композиційна цілісність (логіка плану, частин виступу, послідовності, вступу і висновків); науковий рівень (ерудиція, аналіз матеріалу, врахування новизни); зв’язок з життям (урахування інтересів аудиторії, нових напрямків); інформативність (на рівні фактів, зв’язків, підходів, висновків); аргументованість (логіка доказів, адекватність прикладів теорії); контакт з аудиторією (врахування психології, реакції аудиторії, встановлення зорового контакту з слухачами); володіння наочним матеріалом (ступінь зв’язаності слайдів, схем, діаграм, таблиць з текстом доповіді); культура мовлення (правильність, багатство, емоційність, використання ораторських прийомів); техніка мовлення (дикція, інтонація, темпоритм); тривалість виступу (дотримання часових норм відведених на виступ).Під час діагностики, контролю й оцінювання англомовних телепрезентацій студентів, обов’язково враховувались їх мовні та мовленнєві особливості (правильність вживання граматичних, лексичних, стилістичних одиниць тощо). Слід підкреслити, що оцінювання телепрезентацій проводилося на основі поваги і довіри між оратором і рецензентом. У іншому випадку це могло принести не користь, а стати початком неприязних, ворожих відносин і навіть може спричинити «творчий застій».Результати оцінювання англомовних пізнавально-творчих продуктів студентів свідчать про те, що відбувається позитивна динаміка у розвитку когнітивних, креативних, оргдіяльнісних умінь та вмінь володіння мовним та мовленнєвим матеріалом. Цьому сприяє якісна організація підготовки, виконання та оцінювання телепрезентації, яка досягається завдяки використанню методичних рекомендацій до підготовки усної англомовної доповіді (презентації), розроблених на основі Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти, адже студенти мають можливість ознайомитись з етапами організації та вимогами щодо підготовки усних презентацій, критеріями їх оцінювання.

Отже, особливість створення та діагностики телепрезентацій сприяє зануренню студентів у пізнавально-творчу діяльність, дозволяє їм зробити якісний перехід від поверхового розуміння своєї професії до більш глибокого. Підготовка публічних виступів із врахуванням специфіки спеціальності призводить не лише до покращення галузевих знань, але й значно підвищує рівень володіння студентами іноземною мовою професійного спрямування.