Мета: удосконалення навичок усної та письмової професійної комунікації українською мовою.

Обсяг: 10 годин.

                                                             ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН:

Тема 1. Усне мовлення як засіб професійної комунікації

 1. Мовленнєвий етикет. Загальні мовні формули усної комунікації: вітання, рекомендування, прохання, відмова, згода тощо. Граматичні правила оформлення звертання.
 2. Складні випадки наголошування українських слів.

Тема 2. Лексико-фразеологічні норми ділової комунікації

 1. Літературне слововживання у професійній комунікації.
 2. Типові мовні кліше в управлінських текстах.
 3. Практика вживання іншомовних слів та їхніх українських відповідників у професійній комунікації.
 4. Пароніми у мовленні професійних комунікаторів.

Тема 3. Морфологічні  норми  українського  ділового мовлення у професійній сфері

 1. Уживання власних назв. Відмінювання прізвищ. Гендерна кореляція іменників на позначення назв осіб за професією.
 2. Типові помилки у вживанні прикметників.
 3. Правила мовного оформлення цифрової інформації у текстах офіційно-ділового стилю.
 4. Використання займенникових форм у документах і в усному спілкуванні.
 5. Граматико-стилістичні норми вживання дієслівних форм.
 6. Правила використання прийменників у діловому мовленні. Труднощі у вживанні прийменникових конструкцій.

Тема 4.  Синтаксичні норми сучасної української мови у професійному спілкуванні

 1. Кореляція логічності викладу і синтаксичного оформлення текстів ділової комунікації.
 2. Загальні правила координації підмета в присудка в текстах офіційно-ділового стилю.
 3. Складні випадки граматичного керування у діловому мовленні.
 4. Типові граматичні помилки у текстах ділової комунікації.